Brief CHFM aan de voorzitter van de Omgevingsraad

Schraard, 25 januari 2017

Betreft: samenstelling Omgevingsraad

 

Geachte mevrouw Schokker,

Onlangs werd u door de provincie Fryslân benoemd tot voorzitter van de Omgevingsraad voor windpark Nij Hiddum Houw op de kop van de Afsluitdijk. Voorwaar geen kleine en eenvoudige klus. Wij weten er alles van na het project van Fryslân Foar de Wyn, waar onze stichting actief aan deelnam.

Onze kennis op het gebied van windenergie is in de loop der jaren enorm gegroeid. De materie is zo complex dat één lid van ons er zelfs een boek over schreef. Wij zullen u een exemplaar hiervan toesturen.

Niet iedereen is in staat zich voldoende kennis van de windenergie-problematiek eigen te maken. Bovendien zijn veel ‘gewone’ mensen niet gewend om te vergaderen of voor hun belangen op te komen tijdens langdurige en ingewikkelde processen. En juist om deze gewone mensen draait het vaak als je het hebt over realisatie van windturbines op land. Wat weten zij van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, of over een MER of het indienen van zienswijzen? Laat staan dat ze weten wat de hedendaagse geluidsnormen zijn of wat hun onderhandelingsruimte is.

In dit soort ingewikkelde projecten is het uiterst belangrijk dat de belangen van omwonenden op correcte wijze worden behartigd door een deskundige op het gebied van windenergie. Die zijn er niet veel, zo hebben wij door ervaring geleerd. Mede daarom is destijds de NLVOW (Ned. Vereniging Omwonenden Windturbines) opgericht. In aansluiting op de voorgaande alinea is het in onze ogen een kwestie van zorgvuldigheid om die (ondeskundige) mensen niet aan hun lot over te laten en hen daarom te laten bijstaan door een deskundige. Zoals de initiatiefnemers dat ook doen.

Directeur Rob Rietveld van de NLVOW adviseerde reeds bij 15 windparken door het hele land. Vaak wordt hij door gemeenten ingehuurd vanwege zijn kennis op het gebied van windenergie en om die kennis in te zetten voor de belangen van omwonenden. Uiteindelijk hebben ook gemeenten en provincies baat bij een goede belangenafweging. In het huidige speelveld zijn die belangen vaak erg ongelijk waarbij burgers meer dan eens het onderspit delven.

Van de provincie begrepen wij dat er vanuit het projectbestuur geen actie wordt ondernomen om de NLVOW uit te nodigen voor deelname aan de Omgevingsraad. Die wens zou vanuit de omwonenden of dorpsbelangen moeten komen. De vraag is of dit een correcte benadering is. Immers, hoe weten omwonenden nu of dit überhaupt een optie is? Tenzij iemand hen dat vertelt. U misschien?

Daarnaast vernamen wij van de provincie dat er slechts 20 direct omwonenden zijn uitgenodigd voor het eerste overleg met de Omgevingsraad. Uit deze 20 worden een klein aantal mensen gekozen die de rest vertegenwoordigen. Gezien de mogelijke grootte van het windpark, wijst jurisprudentie uit dat in een straal van 2,4 kilometer, omwonenden als direct belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In dat opzicht is de selectie van 20 mensen uit de straten direct om het park veel te beperkt. Ook mensen uit Pingjum, Wons, Witmarsum en Schraard komen bijvoorbeeld in aanmerking als direct omwonende omdat zij daadwerkelijk last kunnen krijgen van het windpark Nij Hiddum Houw. Hetzij door geluidsoverlast, hetzij door waardedaling van hun woning of wat dies meer zij.

Overigens leerde een belrondje mij vorige week dat leden van dorpsbelang Cornwerd en Schraard vorige week nog niets wisten van een overleg met de Omgevingsraad. Maar dit terzijde.

Overige genodigden voor de Omgevingsraad, zo leerden we van de provincie, zijn de Friese Milieu Federatie en de LTO. Zij hebben geheel andere belangen dan de omwonenden. Hoe zullen gewone burgers zich staande houden tussen het geweld van: initiatiefnemers, provincie, gemeente, landbouworganisatie en milieu federatie? De kennisachterstand van de gewone burger is onoverbrugbaar groot.

Ter informatie voeg ik een bijlage bij met enkele richtlijnen voor het samenstellen van een Omgevingsraad. Wij menen dat de Omgevingsraad zoals de provincie die kennelijk in gedachten heeft niet voldoet aan die richtlijnen, zelfs niet aan die uit de gedragscode van de NWEA. Dit terwijl in de Startnotitie van 26 oktober de provincie stelt dat de NWEA gedragscode het minimum is.

Wij maken u er ook opmerkzaam op dat in elk geval één van de initiatiefnemers van Nij Hiddum Houw – NUON – lid is van de NWEA en dus aan de NWEA code gehouden is. Wij menen derhalve dat NUON in gebreke is omdat er “voorafgaand aan het ruimtelijke ordeningsproces” een participatieplan op tafel moet liggen. Dat proces ging van start met de Startnotitie van 26 oktober, maar tot op heden hebben wij geen kennis gekregen van een participatieplan als voorgeschreven door de NWEA code.

Op grond van het bovenstaande doen wij een dringend beroep op u om de heer Rob Rietveld van de NLVOW een actieve rol te geven bij de Omgevingsraad voor Nij Hiddum Houw. Dit plan blonk tijdens het project van Fryslân Foar de Wyn al niet uit door een goed draagvlak onder omwonenden. Aan u de kans om dit recht te zetten.

Met vriendelijke groet,

 

Annemieke Reitsma
Voorzitter stichting Hou Friesland Mooi

Download hier de richtlijnen:

Richtlijnen voor Omgevingsraden 3