DE NLVOW ORGANISEERT TWEE BIJEENKOMSTEN IN HET KADER VAN DE ENERGIEDIALOOG VAN MINISTER KAMP

Op 30 juni en 1 juli gaat de NLVOW twee halfdaagse bijeenkomsten organiseren waarin de leden
van de vereniging en andere belangstellenden zich kunnen uitspreken over de overgang naar
duurzame energie. Die bijeenkomsten maken deel uit van de Energiedialoog van minister Kamp en
worden door EZ gefaciliteerd. Anders dan te verwachten gaat het in die bijeenkomsten niet primair
over windenergie en het Haagse windenergiebeleid. Zo langzamerhand is algemeen bekend hoe de
NLVOW daarover denkt en dus voegen bijeenkomsten over die onderwerpen weinig toe. Maar de
NLVOW en haar leden hebben ook meningen en standpunten over de energietransitie in het
algemeen en velen zetten zich daar actief voor in. Misschien zelfs wel meer dan de gemiddelde
Nederlander juist omdat wij ons verdiept hebben in windenergie. Daarom gaat de eerste
bijeenkomst op 30 juni over de haalbaarheid van de klimaat- en energiedoelstellingen van Parijs,
de EU en Nederland. Hoe realistisch zijn die? Of zijn we afhankelijk van technische innovatie en/of
een economisch-maatschappelijke revolutie? Daarop voortbouwend focust de tweede
bijeenkomst van 1 juni op de vraag wat overheden, bedrijfsleven en burgers beter of anders
moeten doen opdat we de 2050 doelstellingen kunnen halen. Doel van beide bijeenkomsten is om
betrokken en geïnformeerde burgers aan het woord te laten en hun ideeën, wensen en kritiek
bijeen te brengen en aan minister Kamp voor te leggen. Zie de NLVOW website (www.nlvow.nl)
voor meer bijzonderheden en de meest recente informatie.

Het ministerie van EZ publiceerde in oktober vorig jaar de “Nationale Energieverkenning 2015”. In
dat lijvige rapport (275 pagina’s) wordt ingegaan op zo ongeveer alle aspecten van de Nederlandse
energiehuishouding. Niet alleen hoe de vlag er nu bij staat, naar ook wat de verwachtingen zijn voor
de toekomst. Dus ook over de vraag of het zal lukken de doelstelling van 6.000 MW opgesteld
windvermogen op land in 2020 te halen. Antwoord: waarschijnlijk blijft het in 2020 steken op ruim
5.000 MW, maar in 2023 is die 6.000 MW wel haalbaar. Dan moeten de elektriciteitsprijzen wel
stijgen en moeten de “financiële afdrachten” aan grondeigenaren en omwonenden “beperkt” blijven
(p. 117). Zo maar een zinnetje, maar wel degelijk van belang voor omwonenden. Het blijft dus
opletten, ook bij het dikste rapport!

Het zal duidelijk zijn dat de NLVOW zich zal verzetten tegen het beperken van de afdrachten aan
omwonenden. Integendeel, wij menen dat die afdrachten juist omhoog moeten! Daarom moet de
NLVOW actief meedoen aan de Energiedialoog van minister Kamp, niet alleen voor dit ene punt,
maar voor alles wat de belangen van omwonenden raakt. In nog weer een ander, ook lijvig rapport
van januari 2016 met als titel “Energierapport. Transitie naar duurzaam” kondigt minister Kamp
namelijk aan dat hij in de eerste helft van 2016 een “Energiedialoog” gaat organiseren over de
transitie naar duurzame energie. Iedereen kan meedoen aan die dialoog en op basis daarvan wil de
minister tegen het einde van dit jaar een beleidsagenda naar de Tweede Kamer sturen. Voor meer
details zie:
http://mijnenergie2050.nl/Homepage+Energiedialoog/default.aspx

Organisaties die dat willen, kunnen in het kader van de Energiedialoog speciale bijeenkomsten
organiseren voor hun leden en andere belangstellen. De NLVOW is van plan dat ook te gaan doen om
alle leden de gelegenheid te geven hun stem te laten horen. Zo weet Den Haag dat wat wij als
bestuur naar voren brengen niet alleen uit onze koker, maar dat onze argumenten en standpunten
gebaseerd zijn op wat onze leden willen en denken. We moeten de details – zoals een bescheiden
financiële bijdrage want anders dan het bedrijfsleven hebben we geen cent te makken – nog
afstemmen met het ministerie van EZ, maar we mikken op twee samenhangende, maar ook los te
volgen bijeenkomsten op 30 juni en 1 juli. Dus nog net voor de vakanties.

Het ligt natuurlijk voor de hand die NLVOW bijeenkomsten te laten gaan over windenergie en het
beleid van de overheid op dat punt. Echter, we hebben besloten dat nu juist niet te gaan doen.
Reden: wat wij als NLVOW van windenergie en het windenergiebeleid vinden is zo langzamerhand
bekend in alle betrokken Haagse burelen en in alle relevantie provincie- en gemeentehuizen.
Bijeenkomsten over windenergie zouden dus neerkomen op een herhaling van zetten en zouden
weinig of niets toevoegen. Daarom slaan we een andere richting in. We weten dat onze leden niet
alleen veel kritiek hebben op (plannen voor) windparken op land, maar dat de meesten van hen het
belang van de overgang naar duurzame energie onderschrijven. Sterker: dat velen zich daar actief
voor in zetten. Dat is dus de boodschap die we willen afgeven aan minister Kamp in het kader van de
Energiedialoog: dat we als NLVOW tegen windparken zijn als die geen rekening houden met de
belangen van omwonenden, maar dat we als NLVOW ons sterk willen maken voor duurzame energie.

In de bijeenkomst van 30 juni is de centrale vraag wat de haalbaarheid is van de 2050
klimaatdoelstellingen van Parijs en van het klimaat- en energiebeleid van ons land. We gaan er op
voorhand van uit dat er een grote kloof bestaat tussen ambitie en haalbaarheid. Dat er – zoals
iemand als Bill Gates zegt – een wonder nodig is om de 2050 doelstellingen van Parijs, EU en
Nederland halen. De vraag is dan wat de kans is op dat wonder en hoe we die kans groter kunnen
maken. Er lijken twee soorten antwoorden te zijn op die vragen: sommigen vertrouwen op
technische innovatie en anderen bepleiten een totaal ander soort economie. Na enkele korte
inleidingen hebben de deelnemers alle gelegenheid om hun mening naar voren te brengen.

In de bijeenkomst van 1 juni wordt daarop voort gebouwd. Centrale vraag is wat wij in dit land –
overheden, bedrijfsleven en burgers – moeten en kunnen doen om de energietransitie echt op gang
te brengen. Dus wat we persoonlijk en als organisaties kunnen doen om de haalbaarheid van de 2050
klimaat- en energiedoelstellingen te bevorderen. Daarbij past ook kritische (zelf-)reflectie op wat
overheden, bedrijfsleven en burgers tot nu toe hebben gedaan of geprobeerd hebben te doen. Die
kritische reflectie heeft uiteraard ook betrekking op windenergie en het huidige windenergiebeleid.
Ook hier weer een paar korte inleidingen waarna de deelnemers weer alle gelegenheid hebben om
hun mening naar voren te brengen en om met anderen in gesprek te gaan.

Van beide bijeenkomsten worden professionele verslagen gemaakt en die gaan naar de minister
Kamp en zijn ambtenaren. Daarnaast gaat het NLVOW bestuur natuurlijk ook zelf aan de slag met de
uikomsten van de twee bijeenkomsten. In de gekozen opzet – heel veel ruimte voor inbreng vanuit
de deelnemers – moeten we het aantal deelnemers beperken tot 80 à 100 personen per bijenkomst.
Als er meer belangstelling is, overwegen we in september extra bijeenkomsten te gaan organiseren.

De Vereniging Eigen Huis zal de NLVOW bijeenkomsten onder de aandacht brengen van alle 60.000
leden die de VEH Energienieuwsbrief ontvangen.

Op dit moment zijn we volop bezig met de organisatie en met het vastleggen van de sprekers. Zodra
dat kan, zetten we een volledig programma op onze website (www.nlvow.nl). Daarin ook informatie
over de manier waarop belangstellenden zich kunnen opgeven.

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, ln.wo1529279212vln@d1529279212levte1529279212ir.bo1529279212r1529279212, 06 46 375 095