Laatste nieuwsbrief Hou Friesland Mooi

Beste mensen,

Misschien wat  verbaasd  weer eens  van ons te horen?  De strijd voor een windpark Nij Hiddum Houw dat beter past in de omgeving en meer rekening houdt met omwonenden is immers voorbij. Zoals we al zagen aankomen, kregen we ongelijk bij de Raad van State en daarmee is het doek gevallen. Maar, ach, wie weet hebben onze acties hier en daar toch wat opgeleverd.

Maar we stoppen en gaan de Stichting Hou Friesland Mooi opheffen. Dat willen we echter niet doen zonder u te bedanken voor de steun die u ons de afgelopen jaren heeft gegeven. Wij hebben er heel veel tijd en energie in gestoken, maar die steun gaf ons het gevoel dat het de moeite waard was.

We willen echter nog één ding van u vragen.

Net als elders in Nederland zijn de provincie Fryslân en de Friese gemeenten in opdracht van het Rijk druk aan het overleggen over een “Regionale Energie Strategie” (RES). Daarin moeten ze  aangeven hoeveel duurzame energie Fryslân zal gaan opwekken in 2030. Provincie en gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dat willen doen – alleen met wind en/of  zon, of een mix,  ook aardwarmte of warmtenetten, grootschalig, kleinschalig, etc.

Fryslân heeft al een concept-RES ingediend goed voor 2,3 TWh duurzame energie in 2030. (1 TWh =1 miljard kWh).  Die 2,3 TWh bestaat in feite uit al vergunde projecten met een klein beetje uitbouw. Maar let op:  dit is een concept RES en vaststaat dat – net als vroeger – het Rijk gaat vragen (of eisen) dat Fryslân meer moet gaan doen want hier is ruimte die er in de Randstad niet is. En dus komt het er juist nu op aan want vanaf nu gaat er gewerkt worden aan de definitieve RES voor Fryslân.

De concept RES kwam tot stand buiten de inwoners van de provincie om en datzelfde kan zo maar weer gebeuren met de definitieve RES.  Daarop is één uitzondering: de gemeente Súdwest Fryslân.  Onze gemeente heeft het initiatief genomen om alle inwoners te raadplegen over de vraag wat de gemeente gaat toezeggen in die definitieve RES.  Dat is uniek,  voor Fryslân en landelijk.

Daarom vragen we u om mee te doen aan die raadpleging van SWF!  Mis niet de kans om uw stem te laten horen: wat wilt u en wat wilt u niet?

Er is een speciale website – zie de link hieronder. Daarop worden zes  scenario’s aan u voorgelegd. Drie  gaan over de vraag wie de kar van de energietransitie moet trekken: (1) de gemeente; (2) inwoners; of (3) het bedrijfsleven? De andere drie gaan over de vraag  wat er moet gebeuren: (4) grootschalige projecten; (5) inzetten op opslag; of (6) energieleverancier van Nederland worden?  Eerst moet u  min of meer gevoelsmatig punten geven aan elk van die scenario’s.  Daarna komen er een serie concrete vragen en krijgt u alle ruimte om uw antwoorden toe te lichten en te nuanceren.

U heeft nog één week om mee te doen: de raadpleging stopt op 17 mei. Ga dus zo snel mogelijk naar: https://burgerbegroting.tbm.tudelft.nl/sudwest-fryslan

 En geef u op als u mee wilt doen aan het Burgerforum dat alle reacties gaat bekijken en dat op die basis nog voor de zomer een advies gaat opstellen voor het gemeentebestuur van Súdwest Fryslân.

Alvast veel dank dat u uw stem nog eenmaal wilt laten horen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Hou Friesland Mooi