steuns ons

9 januari 2013 – Nadat Sinterklaas begin december namens het comité al 2400 handtekeningen tegen de plannen van de windmolens overhandigde aan commissaris van de Koningin in Friesland (dhr. J. Jorritsma) was er vorige week weer actie rondom het provinciehuis. Klaas Smit en Piebe Piebenga (actievoerders van Hou Friesland mooi) plakten een mooi actiebord tegen de gevel van het provinciehuis.

“We wilden het jaar goed beginnen en dit leek ons een mooie aangelegenheid”, aldus Piebenga. De actie vond vrijdag plaats omdat vrijdagmiddag de nieuwjaarsreceptie van de provincie gepland stond. Toen het bord was verwijderd, lieten Smit en Piebenga folders achter voor de receptiegangers. Dezelfde folder heeft u enige weken geleden al mogen ontvangen (in de Belboei).

Als comité zijn wij van mening dat wanneer onze overheid steken laat vallen als het gaat om eerlijke, reële en toegankelijke voorlichting aan de bewoners van onze mooie regio, wij deze rol maar (deels) noodgedwongen moeten gaan vervullen. Dit is de “omgekeerde wereld” maar helaas wel realiteit, ook in 2013. Op onze facebookpagina en website Hou Friesland mooi!treft u al veel informatie aan over de plannen van het Rijk en de Provincie. Ook kunt u hier lezen wat onze Nationale Ombudsman vindt van de voorlichting door het Rijk… Dit laatste bewijst maar weer dat wij als actiecomité geen onzin staan te verkopen! Hou Friesland mooi wil dat de huidige windmolenplannen van de provincie (windstreek 2012) van tafel gaan. Daarna willen wij “om de tafel” met de betrokken overheden om te kijken naar mogelijke alternatieven. Die kans hebben ze ons (de lokale bevolking) tot dusver niet gegeven.

Als inwoners en liefhebbers van het gebied tussen Makkum, Bolsward en Harlingen en het IJsselmeer voelen wij ons enorm overvallen en benadeeld door de omvang en locaties die de Provincie Fryslân voor de windparken voor ogen heeft. Zoals de plannen van de Provincie en het Rijk er nu voor staan, kunnen er in totaal 120 windmolens met een hoogte van ongeveer 200 meter in onze woonomgeving geplaatst worden (80 vlak voor het Makkumerstrand en 40 rondom onze dorpen (inclusief de noordkant van Makkum)!

Wij, het actiecomité Hou Friesland Mooi, zijn niet principieel tegen windenergie. Wel vinden wij dat de plannen in Windstreek 2012 buiten alle proporties zijn. De plannen van onze eigen overheid gaan ons en onze woonomgeving enorme schade berokkenen. Iedereen gaat die schade voelen of het nu op financieel of immaterieel vlak is. Uw woon- en leefgenot, recreatie en toerisme, werkgelegenheid en waarde van huizen staan direct op het spel!

Onlangs daalde in de Gemeente Houten de WOZ waarde van 1000 huizen met 15% procent alleen maar door het plan om daar 3 windmolens neer te zetten. Gelukkig staan wij als actiegroep niet alleen. De Provincie Fryslan heeft maar liefst 1200 zienswijzen gekregen van bewoners en instanties. Waaronder die van diverse dorpsbelangen (uiteraard ook van ons eigen Plaatselijk Belang Makkum) en alle grote milieuverenigingen die in Friesland actief zijn (It Fryske Gea, Waddenvereniging, Natuurmonumenten etc.). Dit laatste zegt al genoeg. Als de milieuverenigingen al tegen deze plannen zijn, is er maar één conclusie mogelijk: de “duurzame misvatting” van de Provincie en van het Rijk in Den Haag voert helaas nog steeds de boventoon! Dit laatste is een gemiste kans, helemaal in de wetenschap dat de gezamenlijke milieufederatie een plan heeft gemaakt waarin precies wordt aangegeven waar er ruimte is voor windmolens – ook voor Friesland. De provincie doet daar niets mee!

Hoe nu verder? Als we niks doen is de kans reëel dat onze omgeving één groot industrieel windmolenpark gaat worden dat zijn weerga niet kent! Comité Hou Friesland Mooi voert al actie en wil dit blijven doen. Dit doen wij het liefste met uw steun. Om actie te kunnen blijven voeren vragen wij u daarom ook vriendelijk om uw bijdrage te storten op onderstaand rekeningnummer:

Banknummer 371503973 ten name van dorpsbelang Witmarsum, o.v.v. HouFrieslandMooi

De vrijwilligers binnen het comité zijn net als u bewoners en liefhebbers van gebied dat door het Rijk en de Provincie dreigt te worden opgeofferd. Helaas is drukwerk (flyers+ verspreiding), het maken spandoeken en het bezoeken van bijeenkomsten niet gratis. Als comité hebben we deze kosten tot dusver mede weten te betalen door de ontvangst van donaties vanuit diverse dorpsbelangen. Deze donaties zijn helaas niet toereikend genoeg om actie te kunnen blijven voeren.
Wij moeten de politiek overtuigen dat de windmolenplannen zoals deze staan beschreven in de Windstreek 2012 niet deugen en dat er alternatieven zijn. En die zijn er beslist. De politiek is nu aan zet door naar ons (de lokale bevolking en de gezamenlijke milieufederaties) te luisteren en door ons bij nieuwe, betere plannen te betrekken. Dat is pas de werkelijke draagkracht waar de Provincie Fryslân zo graag mee schermt.
Wij zijn oprecht blij met elke bijdrage die wij mogen ontvangen. Stort wat u redelijkerwijs kunt missen na de dure decembermaand. Wat kunnen wij u bieden? Wij kunnen helaas geen garantie op succes bieden. Wel kunnen wij u de garantie geven dat wij ons met volle overgave en toewijding blijven inzetten tegen deze zaak. Namens het comité Hou Friesland mooi willen wij u alvast bedanken voor uw bijdrage. Samen staan we sterk, tegearre stean wy sterk!

Actiecomité Hou Friesland Mooi