Zienswijze Hou Friesland Mooi op de ontwerp besluiten Nij Hiddum-Houw

Betreft: zienswijze ontwerp besluiten windpark Nij Hiddum Houw

Schettens, 8 december 2017

 

Geachte College,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen het mogelijk te maken om in een gebied in de directe omgeving van de Kop Afsluitdijk een windpark te realiseren met in totaal negen windturbines. Dit windpark wordt aangeduid als “Nij Hiddum Houw” en hierna met: NHH. In het kader van dat voornemen heeft u op 10 november een aantal ontwerp besluiten ter inzage gelegd en u biedt aan allen die dat wensen gelegenheid daarop een zienswijze in te dienen.

Wij maken daarvan gebruik en richten ons daarbij primair op de besluiten die omwonenden direct raken in hun rechten en belangen, te weten: (1) de MER; (2) het ontwerp Inpassingsplan; (3) de ontwerp beschikking Omgevingsvergunning Gooyum Houw; en (4) de ontwerp beschikking Omgevingsvergunning NUON.

Genoemde ontwerp besluiten liggen ter inzage tot en met 21 december 2017 en deze zienswijze is dus tijdig ingediend.

Lees hier de volledige zienswijze van SHFM